Privacyverklaring

Privacyverklaring

Broadstreet B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34191138 en Broadstreet Payroll Services B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34308967 (hierna te noemen: Broadstreet), gevestigd aan de Herengracht 500, 1017 CB Amsterdam, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Broadstreet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt zodat wij de gevraagde diensten zo goed mogelijk voor u uit kunnen voeren. U verstrekt ons deze gegevens per e-mail, per post, telefonisch of u overhandigt deze persoonlijk aan ons.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • U bent een particuliere klant:

Onder een particuliere klant verstaan wij: iemand die gebruik maakt van onze dienstverlening op het gebied van belastingzaken zoals het laten verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting, het aanvragen van betalingsuitstel en -regelingen met de Belastingdienst, waarbij geen sprake is van een winstaangifte voor ondernemers en werkzaamheden voor ondernemers/ondernemingen. Alsmede het adviseren over fiscale zaken.

Gewone persoonsgegevens van u en/of uw partner

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via ons klantenportaal, in correspondentie en telefonisch

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij van u en/of uw partner en/of thuiswonende kinderen verwerken

Broadstreet verwerkt de hieronder genoemde gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening:

 • Burgerservicenummer (BSN- nummer)
 • Burgerlijke Staat: gehuwd, geregistreerd partnerschap, gescheiden en de datum waarop de burgerlijke staat is gewijzigd
 • Echtscheidingsgegevens zoals echtscheidingsconvenant en afspraken omtrent kinderen zoals bij bijvoorbeeld co- ouderschap
 • Gegevens van uw huishouding: samenlevingscontract, inwonende personen
 • Voor- en achternamen van uw (thuiswonende) kinderen
 • Geboortedata van uw kinderen
 • Burgerservicenummer (BSN- nummer) van uw kinderen
 • Gegevens kinderopvang
 • Financiële gegevens: zoals jaaropgaven werkgevers en/of uitkeringsinstanties, gegevens eigen woning enz.
 • Financiële gegevens van bezittingen en/of schulden
 • Fiscale gegevens: kopieën van opgelegde aanslagen en/of ingediende belastingaangiften niet ouder dan 5 jaar
 • U bent een zakelijke klant:

Wij verstaan onder een zakelijke klant iemand die gebruik wil maken van onze dienstverlening op het gebied van boekhoudkundige-, (salaris)administratieve-, en belastingzaken zoals het laten verzorgen van uw winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers en/of de aangifte vennootschapsbelasting voor de vereniging, stichting of BV waarvan u bestuurder of DGA bent. Verder het aanvragen van uitstel voor uw aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. Alsmede het adviseren over fiscale zaken.

Gewone persoonsgegevens van u en/of uw partner en uw onderneming

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rechtsvorm onderneming
 • Adresgegevens onderneming
 • Oprichtingsdatum onderneming
 • Oprichtingsakte onderneming
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via ons klantenportaal, in correspondentie en telefonisch

 Bijzondere en/of gevoelige (persoons)gegevens van u en/of uw partner en/of thuiswonende kinderen en van uw onderneming(en)

Broadstreet verwerkt de hieronder genoemde gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening:

 • Burgerservicenummer (BSN- nummer)
 • Burgerlijke Staat: gehuwd, geregistreerd partnerschap, gescheiden en de datum waarop de burgerlijke staat is gewijzigd
 • Echtscheidingsgegevens zoals echtscheidingsconvenant en afspraken omtrent kinderen zoals bij bijvoorbeeld co- ouderschap
 • Gegevens van uw huishouding: samenlevingscontract, inwonende personen
 • Voor- en achternamen van uw (thuiswonende) kinderen
 • Geboortedata van uw kinderen
 • Burgerservicenummer (BSN- nummer) van uw kinderen
 • Gegevens kinderopvang
 • Financiële gegevens: zoals jaaropgaven werkgevers en/of uitkeringsinstanties, gegevens eigen woning enz.
 • Financiële gegevens van bezittingen en/of schulden
 • Fiscale gegevens: kopieën van opgelegde aanslagen en/of ingediende belastingaangiften niet ouder dan 5 jaar
 • Financiële gegevens met betrekking tot uw bedrijfsadministratie
 1. Doel en grondslag van de verwerking

Broadstreet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verwerkingsdoelen Particuliere klant:

 • Het leveren van onderstaande diensten;
  • Aangifte Inkomstenbelasting (niet ouder dan 5 jaar)
  • Aangifte Erfbelasting
  • Aangifte Schenkbelasting
  • Aanvragen en wijzigen van Toeslagen van de Belastingdienst, waaronder Kindgebonden Budget, Zorgtoeslag, Huurtoeslag en Kinderopvangtoeslag
  • Aanvragen betalingsregeling Belastingdienst
  • Aanvragen betalingsuitstel Belastingdienst
  • Aanvragen aangifte-uitstel Belastingdienst
  • Aanvragen elektronische kopie- aanslagen Belastingdienst (SBA)
  • Aanvragen gegevens toeslagen Belastingdienst
  • Aanvraag voor gebruik van vooraf ingevulde gegevens door de Belastingdienst
  • Aanvraag voor toepassing van de 30%-regeling indienen
 • Het versturen van facturen en het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief per e-mail, hiervoor gebruiken wij alleen uw naam en emailadres;
 • Wanneer wij een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Een account in ons klantenportaal voor u aan te maken.

Verwerkingsdoelen Zakelijke klant:

 • Het leveren van diensten;
  • (Winst)aangifte inkomstenbelasting
  • Aanvragen en wijzigen van Toeslagen van de Belastingdienst, waaronder Kindgebonden Budget, Zorgtoeslag, Huurtoeslag en Kinderopvangtoeslag
  • Aanvragen betalingsregeling Belastingdienst
  • Aanvragen betalingsuitstel Belastingdienst
  • Aangifte omzetbelasting per maand, kwartaal of jaar
  • Aangifte loonheffingen/sociale lasten per maand of per kwartaal
  • Aangifte ten behoeve van het pensioenfonds waarbij uw onderneming is aangesloten
  • Aangifte vennootschapsbelasting
  • Aangifte dividendbelasting
  • Verwerking van uw bedrijfsadministratie/boekhouding ten behoeve van uw belastingzaken
  • Verwerking van uw bedrijfsadministratie/boekhouding voor uw persoonlijk inzicht
  • Verwerking van uw loonadministratie
  • Aanvragen aangifte-uitstel Belastingdienst
  • Aanvragen elektronische kopie- aanslagen Belastingdienst
  • Aanvraag voor gebruik van vooraf ingevulde gegevens door de Belastingdienst
  • Aanvragen gegevens toeslagen Belastingdienst
  • Aanvraag voor toepassing van de 30%-regeling indienen
 • Het versturen van facturen en het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief per e-mail, hiervoor gebruiken wij alleen uw naam en emailadres;
 • Wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Indien u niet alle van belang zijnde gegevens wilt of kunt doorgeven dan kunnen wij onze dienstverlening niet naar behoren uitvoeren. In de meeste gevallen zullen wij u dan niet verder van dienst kunnen zijn.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Broadstreet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Broadstreet) tussen zit.

 1. Bewaartermijn

Broadstreet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat gegevens langer te bewaren.

Daar onze dienstverlening vrijwel altijd ten behoeve van overheidsinstanties is (bijvoorbeeld de Belastingdienst), worden gegevens op grond van de wettelijke verplichting bewaard voor een termijn van zeven jaar.

Gegevens die u op papier aan ons verstrekt worden gedigitaliseerd door een scan van deze gegevens te maken en ze vervolgens in digitale vorm te bewaren.

De originele papieren documenten worden naar u teruggestuurd per post wanneer wij deze niet meer nodig hebben. Indien dit niet lukt of u wenst dit niet, worden zowel de originele papieren gegevens als kopieën hiervan vernietigd door De Graaf Groep BV. (Het papier wordt vervolgens gecertificeerd vernietigd door De Graaf Groep BV).

Papieren gegevens die wij niet (kunnen) digitaliseren worden na het verstrijken van de bewaartermijn naar u teruggestuurd. Mocht dit niet lukken worden deze eveneens aangeboden aan De Graaf Groep BV voor vernietiging.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Broadstreet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Belastingaangiften worden uitsluitend ingediend nadat u hiervoor schriftelijk (per e-mail of per post) of mondeling toestemming hebt gegeven.

Alleen op uw uitdrukkelijke verzoek en na uw schriftelijke toestemming, verstrekken wij uw gegevens aan overige instanties zoals banken, advocaten, curatoren, financiële tussenpersonen, administratiekantoren, accountants, enzovoort.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deze organisaties worden (Sub-)Verwerkers genoemd. Broadstreet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.

Voor een goede en correcte uitvoering van onze dienstverlening maakt Broadstreet gebruik van de volgende (Sub-)verwerkers:

 • Nextens: aangiftesoftware voor Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting
 • Exact online: boekhoud- en bedrijfsadministratie software, salarisadministratie
 • Simplicate: software voor CRM, HRM, Project Management en Facturatie
 • Constant IT: databeheerder
 • CreAim: online klantenportaal (My Broadstreet)
 • Clouddiensten voor digitale opslag van persoonsgegevens
 1. Cookies, of vergelijkbare technieken

Broadstreet gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Broadstreet analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 1. Beveiliging

Broadstreet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor. U kunt ons bereiken per telefoon +31 (0)20-262 4300 of via info@broadstreet.nl.

 1. Rechten van betrokkenen

U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit deels zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account op https://my.broadstreet.nl/ of door een verzoek bij ons in te dienen.

U kunt uw toestemming voor de nieuwsbrief intrekken door op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken. Verder heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Broadstreet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@broadstreet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Broadstreet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

 1. Contactgegevens

Voor vragen omtrent deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Broadstreet op telefoonnummer 020-262 4300 of per e-mail op info@broadstreet.nl.

Contactgegevens

Broadstreet B.V.

Herengracht 500

1017 CB  Amsterdam

T: 020-2624300

E: info@broadstreet.nl

KvK-nummer: 34191138

Broadstreet Payroll Services B.V.

Herengracht 500

1017 CB  Amsterdam

T: 020-2624300

E: info@broadstreet.nl

KvK-nummer: 34308967