Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden van BROADSTREET B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34191138 te Amsterdam. Onderstaande algemene voorwaarden worden gehanteerd door BROADSTREET B.V. en BROADSTREET Management Services B.V., hierna te noemen: BROADSTREET

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
2. Opdrachtnemer: BROADSTREET.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen BROADSTREET en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMEN OPDRACHT

1. Een opdracht komt tot stand nadat deze door BROADSTREET is aanvaard door een schriftelijke bevestiging. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan BROADSTREET slechts worden vertegenwoordigd door een van haar adviseurs. Iedere opdracht aan een van de adviseurs wordt geacht aan de vennootschap te zijn verleend.

ARTIKEL 4 TER BESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE DOOR DE OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke BROADSTREET overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BROADSTREET ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

1. BROADSTREET bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
2. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met BROADSTREET overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op BROADSTREET.

ARTIKEL 6 GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

1. Tenzij daartoe door BROADSTREET voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van BROADSTREET, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
2. BROADSTREET verwerkt bij de behandeling van de opdracht enkele persoonsgegevens. Aan de verwerking van die gegevens wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteed. Er worden geen andere gegevens geregistreerd dan voor de behandeling van de opdracht en de administratie van BROADSTREET noodzakelijk zijn.

ARTIKEL 7 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. BROADSTREET behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van BROADSTREET, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

ARTIKEL 8 HONORARIUM

1. Het honorarium van BROADSTREET is afhankelijk van uurtarief en tijdsbesteding, tenzij een vaste prijs is overeen gekomen. De uitkomst van de verleende opdracht is niet van invloed voor de verschuldigdheid en hoogte van het honorarium.
2. Het honorarium van BROADSTREET, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en BROADSTREET hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan BROADSTREET verschuldigde bedragen wordt – indien van toepassing – de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

ARTIKEL 9 BETALING

1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum.
Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door BROADSTREET aan te wijzen bankrekening.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is BROADSTREET gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van BROADSTREET, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
3. Alle te maken en gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De incassokosten bedragen 15% van het openstaand bedrag, met een minimum van € 150,–.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van BROADSTREET daartoe aanleiding geeft, is BROADSTREET gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze op verlangen van de BROADSTREET een voorschot voldoet dan wel onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door BROADSTREET te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is BROADSTREET gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan BROADSTREET uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

ARTIKEL 10 RECLAMES

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan BROADSTREET te worden kenbaar gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft BROADSTREET de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

ARTIKEL 11 LEVERINGSTERMIJN

1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. De overeenkomst kan -tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is- door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij BROADSTREET de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12 OPZEGGING

1. Opdrachtgever en BROADSTREET kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
3. Opzegging kan niet leiden tot een recht van de opdrachtgever op schadevergoeding. BROADSTREET behoudt in geval van opzegging door de opdrachtgever recht op honorarium naar redelijkheid en in evenredigheid tot de dan geleverde prestatie.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

1. BROADSTREET zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is BROADSTREET voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van BROADSTREET die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is BROADSTREET voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de BROADSTREET sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
2. Opdrachtgever vrijwaart BROADSTREET voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan BROADSTREET onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

ARTIKEL 14 DOMICILIEKEUZE

De opdrachtgever kiest ter zake van deze overeenkomst domicilie op het bij het verlenen van de opdracht door hem/haar opgegeven adres. Uitsluitend in geval van een tijdige schriftelijke kennisgeving van verhuizing, komt de nieuwe werkelijke verblijf plaats in de plaats van de domiciliekeuze.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en BROADSTREET waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en BROADSTREET, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, behoudens voor zover uit dwingend recht de bevoegdheid van de rechtbank in een ander arrondissement voortvloeit.